Категорії

Координаційна рада сільських голів

 

СКЛАД

координаційної ради сільських голів

 


 

-

Голова районної державної адміністрації, співголова координаційної ради

 

САРАНЧА

Валерій Петрович

 

 

-

Голова районної  ради, співголова координаційної ради

 

 

КАЛАЙДА

Ростислав Григорович

-

Завідуючий відділом організаційного та кадрового забезпечення  виконавчого апарату районної ради, секретар координаційної ради

 

 

-

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

СТРИЖАК

Сергій Олександрович

 

-

Керуючий справами районної ради

 

 

-

Начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

ТОРГОНСЬКИЙ

Микола Васильович

-

Антипівський  сільський голова

(Антипівська сільська рада), за згодою

 

ГОЛОВКО Віктор Петрович

-

Богуславецький сільський голова (Богуславецька сільська рада ), за згодою

 

ОМЕЛИК

Микола Миколайович

-

Богданівський  сільський голова (Богданівська сільська рада ), за згодою

 

ПІВЕНЬ

Валентина Миколаївна

-

Броварківський  сільський голова (Броварківська сільська рада ), за згодою

 

ШНУРКО Світлана Василівна

-

Бубнівсько-Слобідський  сільський голова (Бубнівсько-Слобідська сільська рада ),

за згодою

ЦИГАННИК Віра Іванівна

-

Вільхівський  сільський голова (Вільхівська сільська рада), за згодою

 

ТИТАРЕНКО Олександр Васильович

-

Вознесенський   сільський голова (Вознесенська сільська рада ), за згодою

 

МОГИЛА Людмила Олександрівна

-

Гельмязівський  сільський голова (Гельмязівська сільська рада ), за згодою

 

ТЕРТИШНИЙ

Олександр Павлович

-

Гладківщинський  сільський голова (Гладківщинськасільська рада), за згодою

 

ГОЛОВАНЬ Лариса Борисівна

-

Деньгівський   сільський голова (Деньгівська сільська рада), за згодою

 

ІЛЛІЧОВА

Любов Микитівна

-

Дмитрівський   сільський голова (Дмитрівська сільська рада ), за згодою

 

БІЛЯЛОВ

Віктор Олексійович

-

Домантівський  сільський голова (Домантівська сільська рада ), за згодою

 

ГЕРАСИМЕНКО

Олександр Валентинович

-

Драбівецький сільський голова (Драбівецька сільська рада), за згодою

 

 

 

-

Коврайський Другий  сільський голова (Коврайська Друга сільська рада ), за згодою

 

МАЗНІЧЕНКО

Тетяна Вікторівна

-

Калениківський  сільський голова

(Калениківська  сільська рада ), за згодою

 

МІРОШНІЧЕНКО Олена Костянтинівна

 

-

Ковтунівський  сільський голова (Ковтунівська сільська рада ), за згодою

 

ХВИЛЬ Світлана Дмитрівна

-

Коробівський  сільський голова (Коробівська сільська рада), за згодою

 

РЯБУХА

Ніна Олексіївна 

-

Кропивнянський  сільський голова (Кропивнянська сільська рада), за згодою

 

ДЕМЧИНСЬКА

Тетяна Іванівна

-

Кривоносівський  сільський голова (Кривоносівська сільська рада), за згодою

 

 

СОКОЛЕНКО

Іван Андрійович

 

-

Крупський  сільський голова (Крупська сільська рада), за згодою

 

КОРШУНОВ Микола Васильович

-

Лукашівський  сільський голова (Лукашівська сільська рада ), за згодою

 

НАЗАРЕНКО

Михайло Іванович

 

-

Новодмитрівський  сільський голова (Новодмитрівська сільська рада), за згодою

 

ЄЩЕНКО

Володимир Іванович

-

Піщанський  сільський голова

(Піщанська сільська рада),за згодою

 

НОВАК Любов Михайлівна

 

-

Привітненський   сільський голова (Привітненська сільська рада), за згодою

 

КУХАРЕНКО Артем Володимирович

-

Поділський  сільський голова

(Подільська сільська рада), за згодою

 

НАЗАРЕНКО

Віктор Іванович

 

-

Скориківський  сільський голова (Скориківська сільська рада ), за згодою

 

СЕМЕНЮТА Руслан Святославович

-

Софіївський  сільський голова

(Софіївська сільська рада), за згодою

 

СИНІЛЬНИК Григорій Олексійович

-

Синьоківський  сільський голова (Синьооківська сільська рада), за згодою

 

ЯНЧИЙ

Володимир Васильович

-

Благодатнівський сільський голова

(Благодатнівська сільська рада),за згодою

 

ГВОЗДЬ

Ігор Володимирович

-

Шабельниківський  сільський голова (Шабельниківська сільська рада),за згодою

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду сільських голів

1. Координаційна рада сільських голів (далі – координаційна рада) є постійно діючим допоміжним органом районної ради.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями районної ради, розпорядженнями районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями  координаційної ради є:

3.1. Об`єднання зусиль сільських рад району, спрямованих на захист прав та інтересів відповідних територіальних громад.

3.2. Координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері регіонального розвитку.

3.3 Сприяння взаємодії та активізації співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань удосконалення державного будівництва шляхом проведення консультацій, підготовки висновків та пропозицій до проектів нормативно-правових актів із зазначених питань.

3.4. Створення умов для ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.

3.5. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування.

3.6. Сприяння органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх рішень.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали необхідні для здійснення своїх повноважень.

4.2. Утворювати постійні та тимчасові комісії, експертні групи відповідно до напрямів своєї роботи.

4.3. Організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

4.4. Забезпечувати інформування громадськості про взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у процесі здійснення їх повноважень.

4.5.    Залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за згодою керівників)

5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами районної ради.

6. Координаційна рада утворюється у складі співголів, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Співголовами координаційної ради є голова районної державної адміністрації та голова районної  ради.

Секретарем координаційної ради є завідуючий відділом організаційного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

До складу координаційної ради входять: керівник апарату райдержадміністрації, керуючий справами районної ради, завідуюча сектором внутрішньої політики райдержадміністрації, відповідні сільські голови району.

Персональний склад координаційної ради затверджується рішенням районної  ради.

Співголови координаційної ради здійснюють загальне керівництво її діяльністю, визначають порядок її роботи.

Співголови головують на засіданнях координаційної ради відповідно до визначеного ними порядку.

Формою роботи координаційної ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на квартал.

Секретар координаційної ради:

1. Скликає за дорученням співголів засідання координаційної ради.

2. Здійснює організаційне забезпечення діяльності координаційної ради та ведення діловодства, забезпечує підготовку необхідних матеріалів для розгляду на засіданні ради, оформлення протоколів, розсилку та зберігання відповідних документів, передачу їх в установленому порядку до архіву тощо.

7. Засідання координаційної ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

Рішення координаційної ради сільських голів приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рішення ради оформляється протоколом, у якому фіксуються пропозиції та рекомендації координаційної ради. Протокол підписують співголови координаційної ради та секретар.

Рішення координаційної ради, прийняті в межах її компетенції мають рекомендаційний характер.

У разі необхідності рішення координаційної ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку рішень районної ради.

9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради сільських голів здійснюється сектором внутрішньої політики райдержадміністрації.

10. Координаційна рада припиняє свою діяльність за рішенням районної ради.