Категорії

   

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії районної ради

 

І. Загальні положення

 

   1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для, вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відома, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії є підзвітними раді і відповідальними перед нею.

   2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень, як правило, на першій сесії, у складі голови і членів комісії. Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні комісії.

   Протягом терміну повноважень районна рада може вносити зміни до складу постійних комісій, ліквідовувати і реорганізовувати або утворювати нові постійні комісії.

   3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

   4. Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням пропозицій зареєстрованих груп депутатів, представників політичних партій.

   Голосування з усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

   5. Голова постійної комісії за рішенням ради може бути в будь-який час відкликаним:

- за його власним проханням;

- у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

   Пропозиції з відкликанням голови постійної комісії вносяться:

- особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;

- постійною комісією;

- не менш як третиною від загального складу депутатів ради відповідно до їх письмової заяви.

   Рішення про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

   У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

   6. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії.

   7. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, виконання наказів виборців, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

   8. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонується для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

   9. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд районної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

   10. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

   За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії складаються секретарем комісії і підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації”.

   11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

   Про результати розгляду і вжиті заходи зазначені органи повідомляють комісії у встановлений ними строк.

   12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

   Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

   13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

   14. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

   Голова комісії скликає і веде засідання комісії, пропонує порядок денний і організує підготовку необхідних для засідання матеріалів, дає доручення членам комісії, запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представників громадських організацій, вчених і спеціалістів, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій тощо. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої обов’язки з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

   15. Заступник голови постійної комісії виконує окремі функції голови комісії за його дорученням, виконує обов’язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

   16. Секретар постійної комісії організує ведення протоколу засідання постійної комісії, веде діловодство постійної комісії, організує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії, забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією, повідомляє членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

    17. У засіданнях комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до складу даної комісії.

   18. На час засідань постійних комісій депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку відповідно до Закону України ,,Про статус депутатів місцевих рад”.       

   У випадку неможливості прибути на засідання комісії член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

   Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у діяльності комісії, сприяти виконанню її висновків і рекомендацій, виконувати доручення  комісії та її голови.

   Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

   19. Протоколи постійних комісій зберігаються у справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

   20. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради.

 

ІІ. Функціональна спрямованістьпостійних комісій районної ради

 

         1. Функціональна спрямованість постійної комісії районної ради з питань з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, правоохоронної діяльності, свободи слова та інформації:

- контролює застосування законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та ,,Про статус депутатів місцевих рад” в частині здійснення повноважень органів місцевого самоврядування і захисту спільних інтересів територіальних громад сіл району, охорони трудових та інших прав депутатів місцевих рад;

- контролює і забезпечує дотримання положень Регламенту районної ради та її органів;

- узагальнює та подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту районної ради, доцільності внесення змін та доповнень;

- готує співдоповіді по звітах депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді, її органах, виборчому окрузі, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи, постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти рішення про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків або про інформування виборців про роботу депутата у раді;

- здійснює аналіз щодо участі депутатів у роботі сесій, постійних комісій та інших комісій районної ради подає інформацію з цих питань голові районної ради або президії районної ради;

- розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на засіданні постійної комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб місцевих органів державної виконавчої влади, у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;

- розглядає пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

- розробляє заходи щодо реалізації доручень виборців, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, перевірки їх виконання;

- взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами, творчими спілками та іншими громадськими організаціями;

- вносить на розгляд ради питання щодо надання дозволу на використання символіки районної ради;

- бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів, узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення звітів депутатів районної ради, доводить їх до виконавців;

- здійснює контроль за виконанням законів України, нормативних актів місцевих органів державної виконавчої влади і самоврядування з питань гласності, законності, захисту прав людини, боротьби зі злочинністю правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, заслуховує їх керівників;

- готує відповідні висновки з цих питань. Висновки повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти, щодо роботи правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, місцевих органів державної виконавчої влади чи органів самоврядування або їх посадових осіб;

- пропозиції, які необхідно здійснити для усунення  недоліків, виявлених постійною комісією;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань гласності, законності, захисту прав людини, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;

- попередньо розглядає питання, щодо звернення до суду по визнанню незаконними актів місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради та її органів;

- при необхідності бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо захисту прав та інтересів громадян, їх правового виховання, забезпечення законності та охорони правопорядку;

- аналізує матеріали, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності на території району, за наслідками розгляду готує пропозиції на розгляд ради;

- розглядає питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення на території району. Заслуховує, в разі необхідності, інформацію сільських голів про роботу з координації діяльності цих формувань;

- сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян щодо порушення їх законних прав і свобод;

- попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень;

- подає пропозиції щодо підтримки засобів масової інформації, готує з цих питань проекти рішень та розпоряджень;

- сприяє розвитку інформаційного простору району;

- вивчає та подає свої висновки щодо інформаційного змісту газетних номерів та програм радіопередач у засобах масової інформації;

- вивчає та розглядає звернення, заяви, скарги з роботи засобів масової інформації, подає відповідні висновки та готує відповіді з цих питань;

- спільно з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації координує роботу з розробки заходів і підготовки матеріалів, пов’язаних з політичними подіями в районі;

- співпрацює з редакціями районної газети ,,Вісник Золотоніщини” та районного радіомовлення в питаннях висвітлення діяльності районної ради;

- заслуховує звіти головного редактора районної газети ,,Вісник Золотоніщини” та головного редактора редакції районного радіомовлення, інших засобів масової інформації засновником яких є районна рада;

- бере участь у роботі нарад, конференцій (колегій) міськрайонного управління юстиції, правоохоронних та контролюючих органів з питань що належать до компетенції постійної комісії;

- готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації і контролює питання щодо організації діяльності ради, вдосконалення Регламенту районної ради, додержання норм депутатської діяльності і етики, виконання депутатами рішень ради та її органів, стану дотримання справ і свобод людини, забезпечення законності та правопорядку, свободи слова на території району;

- розглядає проекти програми економічного та соціального розвитку району, районного бюджету, внесення змін та доповнень до нього, районні програми, що стосуються регламенту, депутатської діяльності, законності, правоохоронної діяльності, свободи слова та інформації, правової освіти населення, розвитку засобів масової інформації;

- здійснює контроль за виконанням цільових районних програм з у відповідності до функціональної спрямованості;

- розглядає питання щодо формування списків кандидатів у народні засідателі та суд присяжних;

- у своїй діяльності співпрацює з Золотоніським МВ УМВС України в Черкаській області, Золотоніською міжрайонною прокуратурою, Золотоніським відділенням управління Служби безпеки України в Черкаській області, Золотоніським міськрайонним судом, Золотоніським міськрайонним управлінням юстиції, сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи райдержадміністрації, редакцією районної газети ,,Вісник Золотоніщини”, редакцією районного радіомовлення, іншими підприємствами, установами та організаціями відповідно до функціонального спрямування;

- при необхідності залучає правоохоронні органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- розглядає інші питання відповідно до вимог чинного законодавства віднесені до відання районної ради;

- проводить попередній аналіз щодо розгляду на сесії районної ради питання виконання райдержадміністрацією делегованих повноважень відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії районної ради;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

         2. Функціональна спрямованість постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і цін та комунальної власності:

- здійснює контроль за виконанням Бюджетного кодексу України, законів України, інших нормативних актів, рішень районної ради з бюджетних та фінансових питань;

- здійснює контроль за ефективним і цільовим використанням коштів районного бюджету;

- на пропозицію постійної комісії керівники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, інші посадові особи зобов’язані бути на її засіданнях та давати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;

- розглядає проекти програми економічного та соціального розвитку району, районного бюджету, інших цільових районних програм, пропонує до них зміни, доповнення, готує співдоповіді при обговоренні питань про районний бюджет та про звіт про його виконання;

- здійснює аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін і доповнень до районного бюджету, подані органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, іншими посадовими особами, постійними комісіями районної ради, узагальнює та вносить їх голові районної ради і районній раді;

- розглядає звіт про виконання районного бюджету за рік, що минув, та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями та структурними підрозділами райдержадміністрації, фіскальними органами з питань бюджету, фінансів, цін, податків, комунального майна, виконання районних програм та інших питань;

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- готує проекти рішень і контролює питання володіння, користування, відчуження, і розпорядження майном районної комунальної власності;

- визначає доцільність, порядок і умови списання, оренди та купівлі-продажу об’єктів права районної комунальної власності;

- вивчає, вносить пропозиції та контролює питання щодо відчуження, відповідно до вимог чинного законодавства майна районної комунальної власності, затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають купівлі-продажу, переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню;

- аналізує звіти про хід та результати відчуження майна районної комунальної власності;

- вивчає та узгоджує необхідність створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад, передачі у концесії об’єктів районної комунальної власності;

- розглядає питання щодо затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);

- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо доцільності, надання згоди на прийняття об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад, передачу об’єктів спільної власності територіальних громад у державну власність, прийняття та передачу об’єктів спільної власності територіальних громад області та територіальних громад сіл, міст до районної комунальної власності і готує та передає на розгляд районної ради проекти рішень з даних питань;

- готує висновки і рекомендації, спрямовані на посилення ефективності роботи всіх підприємств, установ, організацій, які використовують або управляють майном чи мають майнові права спільної власності територіальних громад району.

- контролює ефективність володіння, використання і управління майном і майновими правами спільної власності територіальних громад району;

- погоджує штатні розписи комунальних підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні районної ради, а також призначення та звільнення їх керівників;

- встановлює порядок використанням прибутків районних комунальних підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні районної ради;

- розглядає питання, що стосуються житлово-комунальної сфери;

- у своїй діяльності співпрацює з фінансовим управління райдержадміністрації, Золотоніським управлінням Державної казначейської служби України Черкаської області, фіскальними органами, органами фінансового контролю, іншими підприємствами, установами і організаціями відповідно до функціонального спрямування;

- при необхідності залучає правоохоронні органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- розглядає інші питання відповідно до вимог чинного законодавства віднесені до відання районної ради;

- проводить попередній аналіз щодо розгляду на сесії районної ради питання виконання райдержадміністрацією делегованих повноважень відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії районної ради;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

      3. Функціональна спрямованість постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку, соціального розвитку села, земельних відносин, природокористування, екології, охорони навколишнього природного середовища:

- здійснює контроль за дотриманням положень Земельного, Лісового, Водного кодексів України, інших законодавчих актів України, нормативних документів місцевих органів державної виконавчої влади з питань агропромислового розвитку, соціального розвитку села, земельних відносин, природокористування, екології, охорони навколишнього природного середовища;

- розробляє проекти рішень ради, готує доповіді, співдоповіді з питань функціональної спрямованості постійної комісії. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні фактори роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

- розглядає проекти програми економічного та соціального розвитку району, районного бюджету, внесення змін та доповнень до нього, районні програми, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями районної ради та структурними підрозділами райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин  та ефективності використання земельних ресурсів, соціального розвитку села, природокористування, екології, охорони навколишнього природного середовища;

- заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форм власності з питань дотримання вимог земельного та природоохоронного законодавства, регулювання земельних відносин, та інші питання, готує доповіді та співдоповіді, виступи на сесії районної ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод, утилізації відходів, поліпшення охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічних питань, готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради, розробляє проекти рішень з цих питань;

- розглядає питання погодження надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, регулювання земельних відносин, встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання;

- розглядає пропозиції про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні та мають екологічну цінність;

- розглядає питання раціонального природокористування земельним, водним, лісовим фондом в межах компетенції, та питання щодо боротьби зі стихійними лихами, епідеміями та епізоотіями;

- розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

- розглядає питання щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності розвитку соціальної сфери села;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу;

- здійснює контроль та забезпечення реалізації екологічної політики, екологічних прав громадян, санітарного і епідемічного благополуччя населення, відтворенням лісів;

- попередньо розглядає місцеві містобудівні програми, генеральні плани забудови і благоустрою населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- спільно з засобами масової інформації інформує населення про стан навколишнього природного середовища в районі;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради;

- у своїй діяльності співпрацює з управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації, установами Держгеокадастру, органами охорони навколишнього природного середовища, управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області, відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, землевпорядними організаціями, іншими підприємствами, установами і організаціями відповідно до функціонального спрямування;

- при необхідності залучає правоохоронні органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- розглядає інші питання відповідно до вимог чинного законодавства віднесені до відання районної ради;

- проводить попередній аналіз щодо розгляду на сесії районної ради питання виконання райдержадміністрацією делегованих повноважень відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії районної ради;

- звітує перед радою про проведену роботу.

        

        4. Функціональна спрямованість постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестицій, обслуговування населення, захисту прав споживачів:

- попередньо розглядає проекти програми економічного та соціально розвитку району, районних програм підприємництва, інвестицій, розвитку малого та середнього бізнесу, обслуговування населення, транспорту, дорожнього господарства, захисту прав споживачів;

- розглядає проекти районного бюджету, внесення змін та доповнень до нього, районні програми, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії;

- розробляє проекти рішень ради, готує доповіді, співдоповіді з питань функціональної спрямованості постійної комісії. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні фактори роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

- періодично інформує районну раду про хід виконання програм економічного та соціального розвитку району;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями районної ради та структурними підрозділами райдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестицій, транспорту, дорожнього господарства, обслуговування населення, захисту прав споживачів;

- аналізує діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій з питань соціально-економічного розвитку, малого та середнього бізнесу, інвестицій;

- попередньо розглядає питання звіту керівників органів місцевої державної виконавчої влади щодо виконання програми економічного і соціального розвитку району;

- вивчає питання про стан та розвиток окремих галузей народногосподарського комплексу, зокрема промисловості, будівництва, архітектури, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, енергетики, транспорту, дорожнього господарства, зв’язку і інші;

- сприяє впровадженню на території району енерго- та ресурсозбереження, впровадженню високотехнологічних виробництв;

- здійснює попередній розгляд і вносить рекомендації з питань розвитку малого, середнього підприємництва, захисту законних прав підприємців та підприємницьких структур, залученню інвестицій в господарський комплекс району, реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, розвитку житлового будівництва, структурній перебудові галузей промисловості району, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств;

- проводить попередній аналіз щодо розгляду на сесії районної ради питання виконання райдержадміністрацією делегованих повноважень відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії районної ради;

- вивчає стан та вносить пропозиції щодо покращання обслуговування населення району засобами автомобільного, залізничного і інших видів транспорту;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестицій, обслуговування населення, транспорту, дорожнього господарства, захисту прав споживачів;

- у своїй діяльності співпрацює з відділом економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділом житлово-комунального господарства райдержадміністрації, іншими підприємствами, установами і організаціями відповідно до функціонального спрямування;

- при необхідності залучає правоохоронні органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- розглядає інші питання відповідно до вимог чинного законодавства віднесені до відання районної ради;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

        5. Функціональна спрямованість постійної комісії районної ради з питань освіти, молодіжної політики, культури і туризму, фізичної культури  і спорту:

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань освіти, молодіжної політики, культури і туризму, фізичної культури  і спорту;

- попередньо розглядає цільові районні програми з питань освіти, молодіжної політики, культури і туризму, фізичної культури  і спорту;

- розглядає проекти програми економічного та соціального розвитку району, районного бюджету, внесення змін та доповнень до нього, інші районні програми, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії;

- розробляє проекти рішень ради, готує доповіді, співдоповіді з питань функціональної спрямованості постійної комісії. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні фактори роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

- заслуховує керівників установ освіти, культури і туризму, у справах молоді та спорту, служби в справах дітей, районного центру у справах, сім’ї, дітей та молоді з питань, що стосуються їх компетенції, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями чи структурними підрозділами райдержадміністрації з питань функціональної спрямованості постійної комісії;

- вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням районних програм, рішень районної ради, щодо удосконалення і розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів і установ освіти, культури, мистецтва, туризму, спорту;

- тримає на контролі дотриманням закладами освіти вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, державну атестацію закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;

- розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, професійної орієнтації, задоволенню потреб і інтересів;

- сприяє запровадженню інноваційної діяльності системи загальної середньої освіти;

- вживає заходів щодо підвищення ролі закладів освіти та культури в естетичному і патріотичному вихованні, покращенні дозвілля населення, збереження та розвитку національних традицій, обрядів, української народної творчості, розвитку музейної справи;

- вивчає та аналізує стан літнього оздоровлення дітей району;

- спільно з відділами районної державної адміністрації, закладами освіти, громадськими організаціями, творчими спілками, релігійними організаціями бере участь в організації творчих конкурсів, щодо відзначення пам’ятних дат у житті українського народу, висвітлення заходів щодо національного і духовного відродження району, організації та проведенню публічних заходів, круглих столів, з питань, що входять до її компетенції;

- розглядає стан забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного та шкільного віку та педагогічних працівників;

- тримає на постійному контролі питання соціального захисту працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді;

- розглядає питання щодо стану роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, установах і організаціях, створення умов для заняття фізичною культурою та спортом населення за місцем проживання і в місцях масового відпочинку;

- сприяє розвитку масових видів спорту, контролює хід підготовки спортсменів до участі в змаганнях, організацію спортивних заходів, здійснює контроль за реалізацією цих заходів;

- розглядає подання щодо призначення та звільнення керівників закладів освіти, культури і спорту, які належать до районної комунальної власності;

- готує та вносить на розгляд ради пропозиції щодо реалізації в районі державної молодіжної політики, соціального захисту багатодітних сімей та дітей-сиріт, розвитку сімейних форм виховання дітей, які потребують державної опіки;

- у своїй діяльності співпрацює з відділами освіти, культури і туризму, у справах молоді та спорту, службою у справах дітей райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районним ФОК ,,Колос”, позаміськими оздоровчими таборами, іншими підприємствами, установами і організаціями відповідно до функціонального спрямування;

- при необхідності залучає правоохоронні органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- розглядає інші питання відповідно до вимог чинного законодавства віднесені до відання районної ради;

- проводить попередній аналіз щодо розгляду на сесії районної ради питання виконання райдержадміністрацією делегованих повноважень відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії районної ради;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

        6. Функціональна спрямованість постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці:

- здійснює контроль за виконанням законів України, нормативних актів місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці;

- попередньо розглядає цільові районні програми з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці;

- розглядає проекти програми економічного та соціального розвитку району, районного бюджету, внесення змін і доповнень до нього, інші районні програми, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії;

- розробляє проекти рішень ради, готує доповіді, співдоповіді з питань функціональної спрямованості постійної комісії. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні фактори роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

- заслуховує керівників закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення з питань, що стосуються їх компетенції, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями чи структурними підрозділами райдержадміністрації з питань функціональної спрямованості постійної комісії;

- здійснює контроль за дотриманням належного рівня якості та забезпеченням доступності медичної допомоги населенню;

- вивчає та вносить пропозиції щодо поліпшення стану роботи закладів охорони здоров’я та оздоровчих закладів, медичного і медикаментозного забезпечення населення, медичного забезпечення соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку та дітей;

- вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням районних програм, рішень районної ради, щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я і соціального захисту населення;

- розглядає питання стану організації медичного обслуговування населення, розвитку сімейної медицини, впровадження страхової медицини;

- тримає на контролі стан роботи закладів по охороні материнства і дитинства, організації надання медичної допомоги дітям і підліткам;

- аналізує стан харчування хворих у лікарнях, диспансерах, інших установах галузі охорони здоров’я та соціального захисту;

- розглядає та вносить пропозиції по здійсненню заходів щодо ефективного використання мережі лікувально-профілактичних закладів, вдосконалення структури управління медичною сферою району;

- попередньо розглядає питання та вносить пропозиції щодо реформування галузі охорони здоров’я району;

- спільно з управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управлінням Пенсійного фонду в Золотоніському районі розглядає питання виконання нормативних актів щодо призначення і виплати трудових та соціальних пенсій, субсидій, всіх видів державної допомоги жителям району;

- разом з Золотоніським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вивчають питання та вносять пропозиції щодо створення умов для належного життєзабезпечення ветеранів, інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, підвищення рівня їх соціально-побутового та медичного обслуговування;

- разом з управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Золотоніським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вивчають питання та вносять пропозиції щодо забезпеченням категорійних верств населення району медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи автомобілі, крісла-коляски, протезно-ортопедичні вироби, друковані видання зі спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори;

- періодично розглядає питання щодо забезпечення надання встановлених чинним законодавством пільг і переваг пенсіонерам, ветеранам війни та праці, інвалідам війни, учасникам антитерористичної операції учасникам бойових дій;

- у своїй діяльності співпрацює з Золотоніською центральною районною лікарнею, районною організацією ветеранів війни і праці,міськрайонною Спілкою ветеранів Афганістан, Спілкою учасників та ветеранів АТО ,,Патріот”, районною організацією ,,Союз Чорнобиль”, Золотоніським МКР Товариства Червоного Хреста іншими підприємствами, установами і організаціями відповідно до функціонального спрямування;

- вивчає стан справ щодо створення нових робочих місць на ринку праці, сприяння залученню інвалідів до роботи на підприємствах і в організаціях різних форм власності та вносить відповідні пропозиції з даних питань;

- спільно з відповідними установами та організаціями  вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування ветеранів війни, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення;

- розглядає подання щодо призначення та звільнення керівників закладів охорони здоров’я, які належать до районної комунальної власності;

- при необхідності залучає правоохоронні органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

- розглядає інші питання відповідно до вимог чинного законодавства віднесені до відання районної ради;

- проводить попередній аналіз щодо розгляду на сесії районної ради питання виконання райдержадміністрацією делегованих повноважень відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії районної ради;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

30.03.2016 4-23/VII Про внесення доповнень до рішення районної ради від 11.11.2015  № 1-8/VII ,,Про Положення про постійні комісії районної ради”