Категорії

Положення про координаційну раду сільських голів

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду сільських голів

1. Координаційна рада сільських голів (далі – координаційна рада) є постійно діючим допоміжним органом районної ради.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями районної ради, розпорядженнями районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями  координаційної ради є:

3.1. Об`єднання зусиль сільських рад району, спрямованих на захист прав та інтересів відповідних територіальних громад.

3.2. Координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері регіонального розвитку.

3.3 Сприяння взаємодії та активізації співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань удосконалення державного будівництва шляхом проведення консультацій, підготовки висновків та пропозицій до проектів нормативно-правових актів із зазначених питань.

3.4. Створення умов для ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.

3.5. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування.

3.6. Сприяння органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх рішень.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали необхідні для здійснення своїх повноважень.

4.2. Утворювати постійні та тимчасові комісії, експертні групи відповідно до напрямів своєї роботи.

4.3. Організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

4.4. Забезпечувати інформування громадськості про взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у процесі здійснення їх повноважень.

4.5.    Залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за згодою керівників)

5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами районної ради.

6. Координаційна рада утворюється у складі співголів, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Співголовами координаційної ради є голова районної державної адміністрації та голова районної  ради.

Секретарем координаційної ради є завідуючий відділом організаційного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

До складу координаційної ради входять: керівник апарату райдержадміністрації, керуючий справами районної ради, завідуюча сектором внутрішньої політики райдержадміністрації, відповідні сільські голови району.

Персональний склад координаційної ради затверджується рішенням районної  ради.

Співголови координаційної ради здійснюють загальне керівництво її діяльністю, визначають порядок її роботи.

Співголови головують на засіданнях координаційної ради відповідно до визначеного ними порядку.

Формою роботи координаційної ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на квартал.

Секретар координаційної ради:

1. Скликає за дорученням співголів засідання координаційної ради.

2. Здійснює організаційне забезпечення діяльності координаційної ради та ведення діловодства, забезпечує підготовку необхідних матеріалів для розгляду на засіданні ради, оформлення протоколів, розсилку та зберігання відповідних документів, передачу їх в установленому порядку до архіву тощо.

7. Засідання координаційної ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

Рішення координаційної ради сільських голів приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рішення ради оформляється протоколом, у якому фіксуються пропозиції та рекомендації координаційної ради. Протокол підписують співголови координаційної ради та секретар.

Рішення координаційної ради, прийняті в межах її компетенції мають рекомендаційний характер.

У разі необхідності рішення координаційної ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку рішень районної ради.

9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради сільських голів здійснюється сектором внутрішньої політики райдержадміністрації.

10. Координаційна рада припиняє свою діяльність за рішенням районної ради.